Katarzyna Romanowicz

Leadership & Cross-Cultural Consultant, ETTA

Bringing her 8000+ hours of experience in creating and implementation of development programs and projects, Katarzyna runs development programs related to management, team building, leadership, creative problem solving, and managing across generations. She is an accredited ICF coach (International Coach Federation) at the PCC level (Professional Certified Coach), with the experience of more than 1000 hours of coaching for managers and specialists in various companies. Her previous professional experience includes the area of customer service, sales and market research for international companies.

Wnosząc 8000+ godzin doświadczenia w projektowaniu i realizacji programów i projektów rozwojowych, Katarzyna prowadzi programy rozwojowe związane z zarządzaniem, budowaniem zespołu, przywództwem, twórczym rozwiązywaniem problemów oraz zarządzaniem różnorodnością wiekową. Jest akredytowanym coachem ICF (International Coach Federation) na poziomie PCC (Professional Certified Coach), z doświadczeniem ponad 1000 godzin coachingu dla menedżerów i specjalistów w wielu firmach. Jej poprzednie doświadczenie zawodowe obejmuje obszar obsługi klienta, sprzedaży i badań rynku dla międzynarodowych firm.