Zarządzanie pokoleniem Y / Managing Millenials

Zarządzenie pokoleniem Y to jeden z najbardziej palących problemów małych i dużych organizacji. Nasi trenerzy pokażą Ci, w jaki sposób najlepiej nim zarządzać. / Managing Generation Y is one of the most pressing issues for small and large organizations. Our trainers will show you how best to manage it

 

Korzyści / Benefits:

 • Będziesz wiedzieć, jak skuteczne zarządzać pokoleniem Y / You will know how to manage effectively the Y generation
 • Poznasz rolę lidera w kierowaniu i angażowaniu zespołu / Learn the role of a leader in directing and involving a team
 • Dowiesz się, jak budować autorytet przywódcy / Learn how to build the authority of the leader
 • Dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać potencjał płynący z różnorodności pracowników należących do pokolenia Y / Learn how to use the potential of the diversity of workers of the Y generation
 • Będziesz wiedzieć, jak motywować pracowników z pokolenia Y / You will know how to motivate workers from the Y generation
 • Poznasz zaangażowanie osób z pokolenia Y / You will get to know the people of the Y generation
 • Poznasz czynniki sukcesu i niepowodzeń w zarządzaniu pracownikami generowania Y / Learn the success and failures factors in managing Y generation employees
 • Będziesz wiedzieć, jak efektywnie udzielić feedbacku dla pracowników z pokolenia Y / Effectively provide feedback to employees from the Y generation
 • Dowiesz się, jak umiejętne delegować zadania i egzekwować ich wykonanie / Learn how to skillfully delegate tasks and enforce them
 • Będziesz wiedzieć, jak wykorzystać technologię i media społecznościowe w efektywnym zarządzaniu pokoleniem Y / Use technology and social media to effectively manage the Y generation

 

Program / Training flow:

Omawiane zagadnienia / Subject
Wprowadzenie / Opening

 • Przedstawienie się Trenerki i Uczestników / The introduction of Trainer & Participants, Agenda and the purpose of workshops.
 • Zasady współpracy – kontrakt z grupą / Cooperation rules – contact with a group
Przedstawiciele różnych pokoleń w pracy/ Representatives of different generations at work

 • Kto jest kim w generacji Y w firmie? / Who is who in the generation Y in the company.
 • Czego oczekują od: firmy i managera zarządzającego generacją Y / What do expect from: the company and manager of the Y generation.
 • Poprawa efektywności zarządzania pracownikami z generacji Y: obserwacja – analiza – planowanie – działanie – ćwiczenia / Improving effectiveness of employee management from Y generation: observation – analysis – planning – action – exercise.
 • Co to jest generacja Y? Mocne i słabe strony – fakty i mity / What is the Y generation? Strengths and weaknesses – facts and myths.
 • Czynniki sukcesu i niepowodzeń w zarządzaniu pracownikami generowania Y / Factors of success and failure in managing employees of the Y generation.
 • Jak wykorzystać talenty generacji Y? / How to use the talents of the Y generation?
Budowanie autorytetu managera wobec pokolenia Y / Building the authority of the manager ahead Y generation

 • Wyzwania dla managerów związane z zarządzaniem generacją Y / Challenges for managers related to Y generation management.
 • Expose szefa” – oczekiwanie managera i zasady pracy w zespole zamiast przestrzeni na zgadywanie i domysły. / „Boss Expose” – what is the manager’s expectation and what are the rules for working in a team instead of leaving space for „guessing and reaching”
 • Ćwiczenia praktyczne z wygłaszania expose/ Practical exercises of exposing expose to the team
 • Co motywuje? – co jest demotywujące? Generacja Y do wykonywania zadań / What motivates? – what is demotivating? Generation Y to carry out tasks.
Delegowanie zadań przedstawicielom generacji Y / Delegation of tasks to representatives of Y generation

 • Elementy delegowania: przekazanie odpowiedzialności – podział odpowiedzialności – monitorowanie i kontrola zadań / Delegation elements: delegation of responsibility – sharing responsibility – monitoring and control of the task.
 • Sterowanie a monitorowanie skuteczności zadań – różnice w podejściu / Control vs. monitoring of task performance – differences in approach.
 • Warunki delegowania zadań: oczekiwania generacji Y – działania managera / Task delegation conditions: expectations of generation Y – manager actions.
 • Precyzja i prostota delegowania zadań – ćwiczenia praktyczne z praktyki uczestników / Precision and simplicity in delegating tasks – Practice exercises on participants’ work cases
Konstruktywne informacje zwrotne dla pokolenia  Y / Constructive feedback for Y generation

 • Zasady i cel informacji zwrotnej / Principles and purpose of feedback.
 • Fakty i interpretacje a sankcje i konsekwencje – ćwiczenia / Facts and interpretations vs. sanctions and consequences – exercise.
 • Standardy komunikowania oceny motywacyjnej dla generacji Y / Standard for communicating motivational assessment for Y generation.
 • Konstruktywny feedback – motywacja do zmiany jakości działania / Constructive feedback – motivation to change the quality of action.
 • Przekazywanie pozytywnego feedback – ćwiczenie „moje obserwacje”, które symuluje ocenę w warunkach pracy / Passing positive feedback – „my observation” exercise that simulates expression the assessment in working conditions.
Współczesne trendy i technologie oraz pokolenie Y / Contemporary trends and technologies and Y generation

 • Technologia – wykorzystanie narzędzi i aplikacji wspierających lojalność pracowników / Technology – the use of tools and applications that support employee loyalty
 • Media społecznościowe i ich wykorzystanie jako manager / Social media and how to use them as a manager
 • Podstawy gamyfikacji w budowaniu zaangażowania pracowników / Fundamentals of gamification in building employee engagement
Podsumowanie / Summary

 • Katalog dobrych praktyk w zarządzaniu pokoleniem Y/ Catalogue of good practices in managing Y generation
 • Podsumowanie zdobytej wiedzy i dalszy rozwój uczestników/ Summary of acquired knowledge and further development of participants

 

Zapraszamy również na networking dinner, niepowtarzalną okazję do poznania trenerów i omówienia najważniejszych zagadnień z innymi uczestnikami warsztatów i konferencji / We also invite you to the networking dinner, a unique opportunity to meet trainers and discuss key issues with other participants of the pre-conference workshops and the conference.

Prowadzący / Meet the trainer:
Katarzyna Romanowicz, Leadership Consultant, ETTA

Katarzyna ma 11 lat czyli około 8000 godzin doświadczenia w projektowaniu i realizacji programów i projektów rozwojowych. Jest akredytowanym coachem ICF (International Coach Federation) na poziomie PCC (Professional Certified Coach), z doświadczeniem ponad 1000 godzin coachingu dla menedżerów i specjalistów w wielu firmach.
Katarzyna has 11 years old which means approximately 8,000 hours of experience in creating and implementation of development programs and projects. She is an accredited coach of ICF (International Coach Federation) at the PCC level (Professional Certified Coach), with the experience of over 1000 hours of coaching for managers and specialists in many companies.

Zapisz się na warsztaty przedkongresowe
oraz networking dinner

Poznaj też inne szkolenia/ Learn also other trainings